Fínska rozprávka v Košiciach

Každá zapojená slovenská materská škola pracuje s jednou typickou európskou ktorú stvárňujú výtvarne a pracovne. Pani učiteľky Dagmar Vasilková a Ing. Mária Glovová a deti šiestej triedy pracujú s fínskou rozprávkou Tri labutie panny.
Projekt sa vo výchovnovzdelávacom procese realizuje od 8.02. do 25.03.2016. V rámci projektu deti navštívili knižnicu, zhotovili rozprávkový kútik, plnili dané týždenné úlohy. Pani učiteľky o priebehu realizácie projektu viedli písomné záznamy, fotografické zábery, videozáznamy. V súčasnosti pripravujú divadelné predstavenie a stretnutie s rodičmi školy. V nasledujúcom období budú plniť ďalšie úlohy – práca na metodickom zborníku, preklad rozprávky do knihy Eurorozprávok, tvorba brožúry a ďalšie. Materiály budú prezentované na vernisáži v Bruseli, Bratislave a v Prešove. Tak ako slovenské deti pracujú s európskymirozprávkami, predškolské deti Európskej školy v Bruseli svojim spôsobom stvárňujú typické slovenské rozprávky. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti EÚ. Projekt bude ukončený vernisážou v rámci SK PRES v Bruseli a na Slovensku. Vernisáž v Bratislave bude spojená s medzinárodnou konferenciou v novembri 2016.
Organizátori projektu sú presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázať Európe krásne hodnoty vytvorené našimi a európskymi deťmi prinesie radosť deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ a širokej verejnosti.

Mgr. Anna Magdošková, riaditeľka
Materská škola Galaktická 9, 040 12 Košice